Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

 

شرایط عضویت :

 

1-  عضو طلایی می بایست دارای پست الکترونیک  درست و فعال باشد.

2-   در زمان  تکمیل نمودن فرم ثبت نام  می بایست اطلاعات  به راستی وارد شوند

3- درفرم اطلاعات  حداقل نام یا نام کاربری وارد شوند  .

4- درصورت ارسال مطلب و باز نشدن آن تا 48 ساعت  پس از ارسال بصورت سه بار متوالی، آن آدرس غیرفعال تشخیص داده شده و مخاطب از لیست کاربران طلایی حذف خواهند شد .